מחלקת רישוי בניה

הליך הרישוי והבנייה, כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה, הינו הליך מורכב הכרוך בתיאום עם גורמים שונים ובקבלת האישורים הנדרשים על פי חוק.

החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש על ידי איש מקצוע המוסמך לכך.

עבודות בנייה מכל סוג והיקף טעונה היתר בנייה כחוק, פרט למופיע ב"עבודות הפטורות מהיתר" בתיקון 101 לחוק.

צוות הוועדה וציבור המתכננים נמצאים כעת בתחילת הדרך בקבלת התכניות בהתאמה לרישוי הזמין ובאופן מקוון.

יחד נתגבר על השינוי ונתקדם אל עתיד ממוחשב, שקוף, מתועד ואיכותי יותר.

בברכת שיתוף פעולה פורה!

 

 

מחלקת רישוי בניה