טפסים

  
טופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת 11-2017
נוהל בדבר רישום חלוקה בפועל של החלקות הנפרדות
בקשה לפתיחת בקשה להעברה בטאבו
טפסים להגשת פטור מבניית מקלט או ממד
הצהרת עורך הבקשה על הקלה ואו שימוש חורג
הצהרת עורך הבקשה להיתר בדבר היוועצות עם רשות הכבאות
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
מסמכים לבקשה להיתר
טופס להזמנת מידע גרפי
כתב הצהרה על אי שימוש במרתף למגורים
נספח לבקשה להיתר
תצהיר בקשה לפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים
תצהיר מתכנן השלד
בקשה לדף מידע תכנוני
טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

טפסים