טפסים

  
טופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת 11-2017
נוהל בדבר רישום חלוקה בפועל של החלקות הנפרדות
מתן הודעה בדבר בקשה להיתר
טופס להגשת פטור מבניית מקלט או ממד
כתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת 1-20
הצהרת מבקשה היתר לפי תקנה 36 ד תקנות תכנון ובניה תשעו-2016- 12-2019
כתב שיפוי והתחייבות בלתי חוזר 1-2020
טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
בקשה לפתיחת בקשה להעברה בטאבו7-2020
תצהיר בקשה לפטור מהיטל השבחה 2020
בקשה למידע להיתר
בקשה לקבלת מידע תכנוני
הגשת עותק בקשה להיתר - טופס ברישוי זמן 2-2021
הצהרת עורך הבקשה על הקלה ואו שימוש חורג
הצהרת עורך הבקשה להיתר בדבר היוועצות עם רשות הכבאות
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
מסמכים לבקשה להיתר
הנחיות לשחרור ערבות
כתב הצהרה על אי שימוש במרתף למגורים
נספח לבקשה להיתר
תצהיר מתכנן השלד

טפסים