מידע כללי
לצפייה במסמך פיצול דירות: תיקון 117 לחוק - מסמך הוועדה - לחצו כאן

הודעה לקהל


פרסום הקלות/גזרי עיתונים

את  הפרסומים בגין ההקלות בבקשות להיתר שהוגשו על נייר - יש להמציא לוועדה בהתאם לנוהל הרגיל.
במקרים של בקשות להיתר ברישוי הזמין, יוזנו העתקים מהפרסומים במערכת המקוונת יחד עם הבקשה להיתר.​

מידע כללי